جلوه های دجال در دنیای امروز

جلوه های دجال در دنیای امروز

آیا در دنیای امروز ویژگی های دجال را می توان مشاهده کرد؟

آیا صهیونیسم و استکبار جهانی همان دجال ذکر شده در روایات هستند؟!

facenama

نظرات