آیا برای گناهکاران در قافله پیاده روی اربعین جایی هست؟

پیاده روی اربعین

شهید آوینی: یاران! شتاب كنید، قافله در راه است. می گویند كه گناهكاران را نمی پذیرند؟
آری، گناهكاران را در این قافله راهی نیست اما پشیمانان را می پذیرند.
آدم (ع) نیز در این قافله ملازم ركاب حسین (ع) است...

facenama

نظرات