بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را

بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را

اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم
سوره غافر آیه ۶۰

facenama

نظرات