سلاح مومن دعاست

سلاح مومن دعاست

پیامبر خدا (ص):
شب و روز پروردگارتان را بخوانید، زیرا که سلاح مومن دعاست

facenama

نظرات