مریم مقدس

آیا حضرت مریم بعد از تولد حضرت عیسی ازدواج کرد؟

شهر سوال ـ در خصوص ازدواج حضرت مريم (س) اقوال مختلفي مطرح است .