در محضر استاد

اگر دنیا و آخرت را با هم می خواهی.......

نماز شب

شهر سوال ـ راه کسب دنیا و آخرت

جوان و فرار از گناه

اسارت در بند گناه

شهر سوال ـ
۱. جوان تارک شهوت ها، در ردیف فرشتگان الهی است.

۲. بررسی و دقت در اعمال، یکی از عوامل ترک گناه است.

فرصت جوانی

فرصت جوانی

شهر سوال ـ

نباید به خدا اعتراض کنیم !!

رضایت از خدا

شهر سوال ـ ساعت ده صبح دکتر به همراه پرستاران و مأمور آشپزخانه وارد اتاق بیماران می شود. ده تخت هم داخل اتاق است، دکتر می گوید:
« به این چلوکباب بدهید با کره، به تخت کناری غذا ندهید، به او سوپ بدهید، به این شیر بدهید، به او کته ی بی نمک بدهید، به این آش بدهید، دیگری نان و کباب. »

صفحه‌ها