حیض و جنابت

آیا می توان غسل حیض و جنابت را باهم بجا آورد ؟

احکام بانوان

شهر سوال ـ در صورت وجوب دو غسل یا چند غسل واجب(و نیز مستحب با واجب را) می‏توان به نیت همه آنها یك غسل به جا آورد و یا این که آنها را جدا جدا انجام داد