فلسفه روزه

فلسفه روزه گرفتن چي هست؟

فلسفه روزه

شهر سوال ـ انسان علاوه بر جنبه مادي و جسمي، داراي جنبه معنوي و روحي هم هست و هر يک از آن ها در رسيدن به کمال مطلوب خود، برنامه هاي خاصي احتياج دارند . يکي از برنامه هايي که جنبه معنوي دارد، تقوا و پرهيزگاري است .

فلسفه روزه چیست؟

شهر سوال ـ اگر چه برای فلسفه روزه فواید روحی و جسمی بسیاری را می توان شمرد ،اما این نکته در مورد احکام الهی حائز اهمیت است که نمی توان گفت فلسفه روزه به این موارد ختم می شود...