نجاست

علت نجس بودن سگ چیست؟

اطاعت از دستورات دینی منوط به دانستن علت و حکمت آنها نیست. و کسی که اصول دین را فهمیده نباید در اطاعت از دستورات دینی تعلل کند، هر چند آلودگی سگ نیز بسیار روشن است.

آیا ماشین لباسشویی پاک کننده است؟

لباسشویی

شهر سوال ـ پاسخ سوال شما طبق نظر بعضی از مراجع عظام تقلید خدمتتان ارائه می شود. و نظرات سایر مراجع به محض دستیابی خدمتتان ارائه خواهد شد...