دختران

به چه دلیل عرب جاهلیت دختران خود را می کشتند؟ این عمل در بین چه کسانی رواج داشته است؟

اعراب دوران جاهلیت به جهت ترس از اسیر شدن دختران شان در جنگ ،فقر و تعصب های نابجا دختران را زنده به گور می نمودند . تصور می كردند كه دختران در جنگ اسیر می شوند و همین طور تصور می كردند كه آنها نمی توانند زندگی دختران خود را تامین كنند، لذا دختران را زنده به گور می كردند .