فلسفه نجاسات

علت نجس بودن سگ چیست؟

اطاعت از دستورات دینی منوط به دانستن علت و حکمت آنها نیست. و کسی که اصول دین را فهمیده نباید در اطاعت از دستورات دینی تعلل کند، هر چند آلودگی سگ نیز بسیار روشن است.

اگر حرمت شراب به دلیل ضرر داشتن آن است، چرا مجازات شراب خوردن، ضرر بسیار بیشتری دارد؟

شهر سوال ـ اصل اینکه ضرر شلاق های شراب خوار، برای او بیشتر از ضرر خود شراب خوردن است، می تواند به راحتی مورد انکار قرار گیرد. چون شرافت و عظمت انسان به عقل اوست. و ضرر شراب خوردن، به عقل انسان وارد می شود و او را از داشتن تمایز با حیوانات، ساقط می کند! در حالی که ضرر شلاق به جسم انسان وارد می شود. و از جهتی نیز می تواند او را به انسان بودن نزدیک تر کند! چون این مجازات او را از شرابخواری دور کرده، و سبب می شود شخص کمتر به عقل خود آسیب برساند. بنابراین اصل ادعای بیشتر بودن ضرر شلاق از ضرر خود شراب خواری، مورد تردید جدی قرار می گیرد.

چرا در اسلام سگ نجس است؟

سگ

شهر سوال ـ درباره فلسفه نجاست سگ نیز باید گفت: گرچه فلسفه واقعی بسیاری از احكام برای ما روشن نیست؛ اما تا حدودی می توان بعضی از حکمت های آن را یافت.

چرا گوشت خوک حرام است؟

گوشت خوك

شهر سوال ـ بر فرض صحت این ادعا نوع پرورش این حیوان در محیط های سالم نمی تواند مانع وجود انگل یا از بین رفتن آن شود. البته همه این امور تنها در حد احتمال است. چه بسا اصلا از نگاه شرع، ضررهای جسمی یا اموری نظیر احتمال ذكر شده، مورد نظر در حكم حرمت استفاده از گوشت این حیوان نباشد.