کلیات علم تاریخ

آیا همه مطالب کتاب تاریخ طبری معتبر است؟

شهر سوال ـ هر كتابی از هر نویسنده‏ ای هر چند بزرگ و توانا باشد خالی از نقاط ضعف نیست و كتاب‏ تاریخ طبری نیز از این قاعده مستثنی نیست، ولی به هر حال بعنوان یکی از منابع متقدم ودست اوّل تاریخی مورد مراجعه محققین و پژوهشگران قرار می گیرد.

دلیل پيدايش فرقه‏ هاى مختلف در اسلام چيست؟

فرق های مذهبی

شهر سوال ـ در آغاز تذكر دو نكته ضرورى است :
اوّلاً اين علل گاهى در پيدايش يك جريان با يك ديگر تداخل مى ‏كنندو برخى اوقات هر علتى موجب پديد آمدن گروه خاصى گشته و در مواقعى علتى در مؤسس آن جريان نقش چشمگير داشته و علت ديگرى در پيرو و پذيرنده آن مؤثر بوده است.

دوران ماقبل تاریخ یا عصر حجر قبل از حضرت آدم حوا بوده یا بعد از آن بوده است؟

 ماقبل تاریخ یا عصر حجر

شهر سوال ـ درباره این مطالب نمی توان اظهار نظر قطعی کرد و باید توجه داشت که مطالب به شکل ظنی در تواریخ بیان شده است. توصیفی که درباره عصر حجر شده است، آن را به ۵۰۰ هزار سال قبل ارتباط می دهد.[۱]

تاریخ چیست و به چند دسته تقسیم می شود؟ و کدامیک مهمتر است؟

تاریخ

شهر سوال ـ علم تاريخ در اين معني، اوّلاً جزئي، يعني علم به يك سلسله امور شخصي و فردي است نه علم به كلّيات و يك سلسله قواعد و ضوابط و روابط، ثانياً يك علم «نقلي» است نه عقلي، ثالثاً علم به «بودن‏»ها است نه علم بن «شدن‏»ها، رابعاً به گذشته تعلّق دارد نه به حاضر. ما اين نوع تاريخ را «تاريخ نقلي» اصطلاح مي‏كنيم.

صفحه‌ها