آیا روزه ی کسی که قصد انجام یکی از مبطلات را داشته، صحیح است؟

احکام روزه

اگر کسی قصد انجام یکی از باطل کننده های روزه واجب معینی (مانند روزه ماه رمضان و روزه نذر معین) را داشته باشد:

آیت الله خامنه ای:
هر چند مرتکب آن نشود، صحت روزه او محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که روزه را تمام کند و بعدا آن را قضا نماید.

آیت الله مکارم:
هر چند مرتکب آن نشود، روزه اش باطل می شود و باید قضا نماید.

آیت الله سیستانی:
اگر دوباره نیت روزه نکند، روزه اش باطل است و اگر نیت روزه کند باید بنابر احتیاط لازم روزه را تمام کند و سپس قضای آن را  به جا آورد.

منابع:
توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۵۹۴ - نيت روزه ‏(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)

facenama

نظرات