رنگ کردن مو در زمان حيض اشکال شرعي دارد؟

رنگ مو

رنگ کردن مو در حال حيض اشکال ندارد ،هر چند که اين کار بهتر است در اين ايام انجام نشود .

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات