انسان نااميد، چطور می تواند به خدا توکل کند؟

ناامیدی از درگاه پروردگار، یکی از مهمترین حربه های شیطان برای منحرف کردن و به شقاوت کشاندن انسان است. از نحوه سوالتان اینطور برداشت می شود که نسبت به یاری و کمک پروردگار احساس ناامیدی دارید.

توجه بفرمایید که معنای توکل این نیست که خداوند متکفل امورات ما شده و مشکلات زندگی ما را رتق و فتق کند.

سیستم دنیا بر اساس ماده و اصل علت و معلولی ست؛ و البته دعا، توسل و توکل هم به عنوان ابزارهای کمکی در اختیار مومنین قرار داده شده و خداوند اگر مصلحت بداند، آنها را در مواردی، از طریق غیر مادی کمک کرده و یاری می رساند.

با این حال اصل بر اینست که شما اگر مشکلی دارید، از راه طبیعی خودش آن را برطرف کنید؛ به درگاه خداوند دعا کرده و از او بخواهید که تلاش هایتان را مثمر ثمر قرار دهد؛ و در نهایت به او توکل کرده و نتیجه را به او بسپارید چون می دانید که او هم تواناترین است، هم مهربانترین، و هم نسبت به مصلحت شما حتی از خودتان داناتر است.

facenama

نظرات