حکم حرکت بی اختیار بدن هنگام گفتن ذکر واجب نماز

facenama

نظرات