حکم نگهداری سگ در خانه چيست و آيا اگر به سگ وقتی خشک است دست بزنيم لازم است آب بکشیم؟

سگ حیوان نجس العین است و حتی مو و ناخن آن هم نجس می باشد و با هر چیزی که با حالت خیسی تماس داشته باشد و یا آب دهان آن به جایی برسد نجس می کند.
اگر دست و لباس فرد و بدن سگ کاملأ خشک باشد نجاست منتقل نمی شود، اما اگر یک طرف خیس باشد نجاست منتقل می شود و بدن و لباس نجس می شود.

چند نکته دیگر:
 اگر یک تار موی سگ در لباس انسان باشد نماز باطل است.
از نگهداری سگ نهی شده است.
بی شک نهی از نگهداری این حیوان در محیط زندگی و نهی از نزدیک شدن به آن، برای آلوده بودن آن و زمینه انتقال برخی از میکروب ها و نجس بودن آن از نظر حکم فقهی است و روشن است که حفظ و نظافت و بهداشت خود و محیط زندگی و پاکی بدن و لباس و ظروف و ابزار و وسایل خورد و خوراک از نظر تعالیم دینی اهمیت بسیاری دارد؛ ولی با این حال داشتن سگ آموزش دیده که از آن برای اهدافی مانند نگهبانی مزرعه، کارخانه و گله یا در شکار و جست و جوی اجناس قاچاق استفاده می شود، در فضای جدا از محیط زندگی اشکال ندارد.

پی نوشت:
توضیح المسائل ۱۶ مرجع، مساله ۱۰۵ و ۸۲۴

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات