معامله با افراد نابالغ چه حکمی دارد؟

معامله با افراد نابالغ

گاهی اقتضای شغلی ایجاب می کند که یکی از دو طرف معامله، غیر بالغ باشد، آیا معامله اشکال دارد؟

معامله با بچهٔ نابالغ، باطل است، حتی اگر ولی به او اجازه داده باشد؛ مگر اینکه طرف معامله، ولیّ طفل باشد و طفل وسیلهٔ رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار باشد.

توضیح المسائل ۱۳ مرجع، مسئله ۲۰۸۲

facenama

نظرات