واقعه غدیر خم در چه کتبی از کتب حدیثی اهل سنت نقل شده است ؟

غدیر خم

این واقعه را بسیاری از عالمان اهل سنت در کتای های خود آورده اند به گونه ای که گفته می شود این روایت در زمره روایات متواتر است که تردیدی در آن وجود ندارد. دانشمندان اهل سنت که حدیث غدیر را در کتاب های خود با صراحت بیان کرده‌اند، عدة کثیری هستند که به عنوان نمونه از جمعی از آنان نام می‌بریم:

۱- حافظ ابونعیم اصفهانی در کتاب ما نزل من القرآن فی علی (بنقل از خصائص صفحه ۲۹).
۲- ابوالحسن واحدی نیشابوری در اسباب النزول صفحه ۱۵۰.
۳- حافظ ابوسعید سجستانی در کتاب الولایه ( بنقل از کتاب طرائف).
۴- ابن عساکر شافعی ( بنا بنقل درالمنثور جلد ۲ صفحه ۲۹۸).
۵- فخر رازی در تفسیر کبیر خود جلد ۳ صفحه ۶۳۶.
۶- ابواسحاق حموینی در فرائد السمطین.
۷- ابن صباغ مالکی در فصول المهمة صفحه ۲۷.
۸- جلال الدین سیوطی در درالمنثور جلد ۲ صفحه ۲۹۸.
۹- قاضی شوکانی در فتح القدیر جلد سوم صه ۵۷.
۱۰- شهاب الدین آلوسی شافعی در روح المعانی جلد ۶ صفحه ۱۷۲.
۱۱- شیخ سلیمان قندوزی حنفی در ینابیع المودة صفحه ۱۲۰.
۱۲- بدر الدین حنفی در عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری جلد ۸، صفه ۵۸۴.
۱۳- شیخ محمد عبده مصری در تفسیر المنار جلد ۶ صفحه ۴۶۳.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات