اگر در اول اذان متوجه نباشیم اذان شده و چیزی بخوریم، روزه باطل است؟

احکام روزه

 این مسأله چند حالت دارد، که در دو صورت روزه ی فرد باطل است:
۱. اگر بدون این که تحقیق کند وقت اذان رسیده یا نه (مثلا رادیو را روشن نکند)، کارى که روزه را باطل مى‌کند انجام دهد، بعد معلوم شود وقت اذان بوده است.
۲. اگر تحقیق کند و با این که احتمال زیاد می دهد وقت اذان رسیده، کارى که روزه را باطل مى‌کند انجام دهد، بعد معلوم شود وقت اذان بوده است.

و در دو صورت روزه ی فرد باطل نیست:
۱. اگر بعد از تحقیق، یقین کند یا احتمال زیاد بدهد که وقت اذان نرسیده و چیزى بخورد و بعد معلوم شود وقت اذان بوده است. [۱]
۲. اگر بعد از تحقیق، شک کند که وقت اذان رسیده یا نه و کارى که روزه را باطل مى‌کند انجام دهد، بعد معلوم شود، وقت اذان بوده است.[۲]

پی نوشت:
[۱]. ر.ک: توضیح المسائل (محشى - امام خمینى)؛ ج‌۱، ص ۹۳۹.
[۲]. آیات عظام: خوئى، تبریزى، اراکى (باید قضاى روزۀ آن روز را به جا آورد)؛ آیات عظام: گلپایگانى، صافى، فاضل (بنا بر احتیاط واجب قضاى آن روز را به جا آورد)؛ همان، ص ۹۴۰.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات