آیا روزه دار می تواند برای جلوگیری از بوی دهان مسواک بزند؟

مسواک برای روزه دار

 ۱. اگر بخواهد برای جلوگیری از بوی دهان در حال روزه، مسواک بزند، باید رطوبت مسواک در آب دهان به طورى از بین برود و یا کم باشد که رطوبت خارج از دهان به آن گفته نشود، اما اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه او باطل مى‏ شود.[۱]
۲. اما اگر براى خنک شدن، یا بى‏ جهت مضمضه کند؛ (آب در دهان بگرداند) و بى‏ اختیار فرو رود، قضای روزه بر او واجب است، ولى اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا براى وضو مضمضه کند و بى‏ اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست‏.[۲]
برخی از فقها می گویند: اگر آب شستشوی دهان بدون اراده به حلق برسد، اشکالى ندارد، ولى اگر از اوّل بداند بى‏ اختیار به حلق مى‏ رسد، روزه‏ اش باطل است.[۳]‏ و مضمضه زیاد براى روزه دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.[۴]
بنابراین، با رعایت شرایط بالا، روزه دار می تواند دهان خود را جهت جلوگیری از بوی دهان بشوید؛ ولی بهتر است سه مرتبه آب دهان خود را بیرون بریزد.

پی نوشت:
[۱] توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج۱، ص ۸۹۲، م ۱۵۷۳.
[۲] توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج۱، ص ۹۳۹،م ۱۶۸۸.
[۳] توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج۱، ص ۸۹۵، ذیل م ۱۵۸۲.
مکارم: شستشوى دهان با آب یا داروها اگر چیزى از آن فرو نرود، روزه را باطل نمى‏ کند و اگر بدون اراده به حلق برسد، اشکالى ندارد، ولى اگر از اوّل بداند بى‏ اختیار به حلق مى‏ رسد روزه ‏اش باطل است و قضا و کفّاره دارد.
[۴] توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج۱، ص ۹۴۲، م ۱۶۹۰.

facenama

نظرات