اگر بعد از ازدواج به شهر دیگری برویم آیا روزه ما در وطن قبلی صحیح است؟

وطن روزه دار

سلام. من درشهري متولد شدم و ۲۰ سال آنجا زندگي کردم اکنون بعد از ازدواج به شهر ديگري براي زندگي رفتم و قصد دارم براي هميشه اينجا بمانم فقط در ماه ممکن است حدود ۵روز به محل تولد بروم و برگردم باتوجه به اينکه مادرم محل تولد من زندگي ميکنند و من هنوز آنجا ارث دارم تکليف نماز و روزه هاي من در محل تولدم چيست؟

سلام بر شما
 اگر از زادگاه خود اعراض کرده اید و تصمیم گرفته اید که برای زندگی به آنجا برنگردید نماز شما آنجا شکسته و روزه باطل است مگر اینکه ۱۰ روز یا بیشتر بمانید واگراعراض نکرده اید نماز کامل و روزه صحیح است.
اعراض از وطن یعنی مهاجرت از وطن با این قصد که دیگر برای سکونت و زندگی به آنجا بازنگردد؛ پس تا زمانی که کسی در وطن خود سکونت دارد یا بدون قصد اعراض از وطن خود مهاجرت کرده است، آنجا همچنان وطن اوست؛ هر چند سالها به آنجا نرود.

facenama

نظرات