آیا با گردنبند یا پلاکی که آیه و ان یکاد داره میشه دستشویی رفت؟

گردنبند و ان یکاد

آیا با گردنبند یا پلاکی که آیه قرآن (مثل: و ان یکاد) داره میشه دستشویی رفت؟ در صورت تماس با بدن گناه داره؟

داشتن گردنبندی که بر روی آن اسم الله یا آیات قرآن حک شده است در دستشویی چنانچه شخص قصد هتک و بی احترامی را نداشته باشد اشکال ندارد، ولی لمس کردن آن بدون وضو حرام است، از این رو نباید به گونه ای قرار داده شود که طرفی که بر آن کلمه الله حک شده با بدن تماس داشته باشد و می توانید با روکشی مانند چسب استفاده شود تا موقعی که  عذرشرعی داشته باشید و وضو  ندارید با  بدن تماس نداشته باشد. و ضمنا از نجس شدن آن نیز پرهیز کنید و اگر ناخواسته نجس شد، لازم است آن را آب کشیده و طاهر کنید.
/۱۳۶۶/
 

facenama

دیدگاه‌ها

این همیشه یکی از سوالای من

این همیشه یکی از سوالای من بود
خیلی عالی بود
یه سوال داشتم اینکه لمس آیات قران از روی گوشی اندروید بدون وضو چه حکمی داره؟

تصویر پاسخگوی احکام

سلام

سلام

تشکر از ارتباط شما

لمس آیات قران از روی گوشی اندروید بدون وضو اشکالی ندارد.

نظرات