در مقابل رابطه تلفنی دخترم با نامحرم چه واکنشی نشان دهم؟

رابطه تلفنی

متاسفانه متوجه شدم دخترم با فردی سكس تلفنی دارد. و دخترم بعد از فهمیدن اقرار کرد که با فردی صیغه است. با این حال برای اینکه قبح اینکار از بین نرود به روی ایشان نیاوردم. بیشتر از قبل به وی محبت کردیم و اکنون با مادرشان زائر خانه خدا هستند. سعی كردم ارتباط تلفنی‌ام را با دخترم بیشتر كنم. ولی هنوز هم رفتارش مشكوك است. در دفتر خاطراتش، چندین بار نوشته توبه می‌كنم ولی دوباره زمین خورده است. و همچنین از اینکه از مادرشان ناراضی هستند نوشته است.

بسمه‌تعالی
ضمن عرض سلام و تحیت محضر حضرتعالی و تشكر از حسن اعتماد شما

به نظر بنده  در این مرحله اقدام شما مبنی بر تغافل و به روی ایشان نیاوردن اقدام سنجیده و بجایی بوده است.
طبعا نوع مراوادت و دوستان وی در چگونگی رفتار ایشان تاثیر مستقیم دارند. ضمن اینكه نوشته های ایشان گویای این است كه از نوع ارتباط با مادر ناراضی است. شاید عدم درك متقابل و یا سخت‌گیری و ایجاد محدودیتهای افراطی، طعنه و سرزنش، كنترل بیش از اندازه و...علت رابطه سرد ایشان با مادر باشد.

به هر حال توبه ایشان و تشرف به خانه خدا و پرورش در خانواده مذهبی نیز بیانگر این است كه ایشان از طینت پاكی برخوردار هستند هرچند كه در اثر فقر عاطفی، محیط آلوده و دوستان ناسالم و همچنین تحریك نیاز جنسی، دچار این اشتباه شده باشند.

بنابراین سعی شود كه:
مقدمات ازدواج سالم ایشان فراهم شود؛
فضای عاطفی و صمیمی  در منزل تقویت و ارتقاء یابد؛
به طور نامحسوس، مدیریت بیشتری بر نوع روابط و دوستان ایشان صورت بگیرد؛
زمینه آسیبهایی چون بیكاری، بی برنامگی، سایتهای اینترنتی و...كاهش یابد؛
از طرف مادر ایشان تشویق شود تا با یك مشاور در ارتباط با موضوع مذكور و آسیبهای آن و همچنین آینده وی صحبت شود؛
به خواسته ها و تصمیمات منطقی و مشروع ایشان بیشتر احترام گذاشته شود؛
حضور در اماكن و محیطها و همچنین جلسات مذهبی بیشتر گردد؛
ایشان باید دریابند كه علی الرغم ارتكاب چنین خطایی و توبه شكستنهای مكرر، هنوز و برای همیشه راه برای جبران و بازگشت باز است و نباید هیچگاه خود را از دست رفته بدانند.


دعای خیر شما بدرقه راه ایشان.

facenama

نظرات