آیا در غسل کردن نیازی به دست کشیدن به تمام بدن میباشد؟

غسل کردن

دست کشیدن ضروری نیست؛ بلکه رسیدن آب به همه جای بدن لازم است.[۱]

[۱]. توضیح المسائل (إمام الخمینی)، ج‏۱، ص: ۲۱۷.

facenama

نظرات